Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons gezamenlijk kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 18 november 2020.         Home  
 
Uit het kerkblad van 22 november - 31 januari.
 • Licht van Kerstmis.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de brandpunten.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    Licht van Kerstmis.  
   

  "Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Het was) het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam."(Joh. 1,5 en 9)

  We leven in een duistere tijd nu we worden gegijzeld door een pandemie. De grote vraag die ons allemaal bezighoudt is wanneer het dodelijke coronavirus eindelijk zal zijn bedwongen. Zodat we de mondkapjes thuis kunnen laten en weer vrij kunnen ademhalen. En we niet meer krampachtig afstand hoeven te bewaren, we elkaar ter begroeting weer een hand kunnen geven en we met familie en vrienden weer onbekommerd samen kunnen zijn.

  Bij de afkondiging van de tijdelijke verzwaring van de maatregelen om de tweede golf van besmettingen eronder te krijgen schetste premier Rutte ook het nabije perspectief. Het zou wellicht mogelijk worden om de Kerst toch in familiekring te vieren. We moeten het afwachten, maar dat zou heel mooi zijn. Want het Kerstfeest is immers een echt familiefeest , waarbij we gezellig bij elkaar zijn rondom de kerstboom.

  We vieren het op 25 december, rond de midwinter-zonnewende. Wanneer de dagen weer langer worden en het licht van de zon weer de overhand krijgt. Dat sluit aan bij hoe de evangelist Johannes de komst van Jezus Christus beschrijft, als het licht dat naar de wereld kwam, dat vol leven is waarvan ieder mens afhankelijk is. Dat licht, dat leven was en van eeuwigheid af bij God was, heeft een menselijke gestalte aangenomen. Jezus is degene die ons heeft laten zien wie God voor ons is (Joh. 1, 1-18).

  Het licht van God was altijd al aanwezig in de wereld, maar in Jezus van Nazareth wordt duidelijk hoe het God gaat om ons mensen en om een menselijke samenleving. Dat wordt met het beeld van het licht dat in de duisternis schijnt krachtig uitgedrukt. Het duister is de onbekendheid met God als de ziel van het menselijk bestaan, maar ook het kwaad dat er is in een wereld zonder God. Door mens te worden laat God ons zien hoe wij mensen afhankelijk zijn van het licht van zijn goedheid en genade. Zoals er op onze aarde geen fysiek leven mogelijk is zonder het zonlicht, zo heeft de mensheid geen toekomst zonder deze menselijke God.

  Maar wil het licht zijn werk kunnen doen, dan moeten wij het toelaten en ons er niet voor afsluiten. Wie het toelieten waren de herders, die God prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden van het kind waarin God bij de mensen wil zijn (Lc. 2, 20). En de wijzen uit het oosten werden vervuld van diepe vreugde toen ze het kind zagen waar de ster hen naartoe had geleid (Mt. 2, 10). Net als de herders lieten de wijzen zich door het licht van de menselijke God aanraken.

  Het waren outsiders die het Kerstkind hun vertrouwen schonken. De insiders, de religieuze leiders van het Joodse volk schonken echter geen geloof aan Jezus, terwijl zij nou juist leefden in de verwachting van de komst van de Messias. De overpriesters en schriftgeleerden van het volk wisten de wijzen precies te vertellen dat de Messias in Bethlehem geboren moest worden (Mt. 2, 5), maar ze bleven in Jeruzalem, in hun eigen cocon. De Zoon van God kwam naar zijn mensen, maar zijn mensen hebben hem niet ontvangen (Joh. 1, 11).

  Waar mensen in Jezus Christus gaan geloven, in wie God mens werd, wordt de duisternis in de wereld verdreven. God is mens geworden om ons mens te laten worden, mens naar zijn beeld. Alsof we opnieuw geboren worden en als mensen ervaren hoe wij met God een relatie kunnen aangaan zoals Jezus die had. Als gelovigen mogen we als kinderen van God leven (Joh. 1, 12).

  Een en ander betekent dat we niet langer onze kaarten op eigen kracht en onafhankelijkheid zetten, wat leidt tot een samenleving waarin spanningen en conflicten hoogtij vieren. Het licht van Christus zet ons aan om een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving door solidair met elkaar te zijn en aandacht te geven aan mensen in nood.

  Het ziet ernaar uit dat het dit jaar een andere Kerst wordt dan we gewend zijn. Massaal naar de kerstnachtdienst gaan, dat zit er niet in. En overdag zullen de vieringen van de geboorte van Christus het in vergelijking met andere jaren moeten doen zonder koren en dergelijke. Maar juist onder deze moeilijke omstandigheden zou het zo maar kunnen dat veel meer doordringt wat we met Kerst vieren.

  Ik wens u allen niet alleen heel gezellige Kerstdagen, al is dat waarschijnlijk in een klein gezelschap van eigen gezin, familie of vrienden, maar vooral ook een zalig Kerstfeest. Dat we opnieuw zullen beamen dat Christus licht brengt in ons leven en ons verlost van de duisternis, van alle kwaad dat een goed en gelukkig leven in de weg staat.

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Bij eeuwigheidszondag: Onze namen staan geschreven.

  Onze namen staan geschreven
  in de holte van uw hand
  als een teken dat ons leven
  in U, Heer, is ingeplant.
  Steeds als Gij uw handen opent
  zien uw ogen ons weer aan
  en gedenkt Gij uw belofte:
  een volkomen nieuw bestaan.

  Laat ons in de stilte groeien
  totdat op de jongste dag
  onze namen openbloeien
  op uw goddelijk gezag.
  Dan gebeurt wat wij nu dromen
  dat wij in uw louter licht
  tot U nader mogen komen
  aangezicht tot aangezicht.

  (Uit: Op de wijze van het lied van Hans Mudde)


  Bij Advent:

  Ophanden is het grote licht
  dat in de hemel werd gesticht
  en op de aarde is gericht:
  het straalt in alle landen.
  Doorlichten zal het alle kwaad
  dat als de grote onverlaat
  woorden verbuigt tot hoogverraad.
  Maar 't licht is al ophanden.

  De krijgslust zal er niet meer zijn;
  wat boos en groot was maakt het klein
  het licht, doorziend de schone schijn:
  het zegent hart en handen.
  Wij wachten haast met ongeduld
  op wat de hemel ons onthult:
  de aarde vrij van pijn en schuld.
  Het licht is al ophanden.

  Hier staan wij in het blinkend licht
  dat uitgaat van Gods aangezicht.
  De Zoon volbrengt met glans zijn plicht.
  Bevrijding is ophanden.
  Engelen spreken zonneklaar:
  'Vrede op aarde! Dat is waar!'
  Het licht staat op de kandelaar.
  Want 't licht is al ophanden.

  Weet wat u te verwachten staat
  als straks de hemel opengaat:
  Zijn licht verlost ons van het kwaad,
  licht dat ons overweldigt.
  Dan spreekt de engel: 'Mens, gij vindt
  een stal als huis van 't zonnekind.'
  Het grote gaat het kleine in.
  De glorie is ophanden.

  (Uit: Ook in het vuur is Hij nabij. Ds. Wonno Bleij)


  Bij Kerst: DOOR HET DONKER HIER GEKOMEN

  Door het donker hier gekomen,
  aangetrokken tot het licht,
  willen wij het Kind bezingen
  dat op aarde vrede sticht.

  In dit kind staat het te lezen
  hoe God zich ons allen dacht:
  zie de toekomst, hier geboren,
  voor het menselijk geslacht!

  In dit Kind is vleesgeworden
  hoe God ook het donker door
  heel zijn goede schepping trouw blijft.
  Deze ster wijst ons het spoor!

  Oude dromen, haast vervlogen,
  uit een lang voorbije tijd,
  zingen wij ons nieuw te binnen,
  door de hemel begeleid.

  En met allen die gegaan zijn
  met de dromen van oudsher,
  zoeken wij naar nieuwe wegen
  bij het lichten van de ster.

  Zolang wij nog durven dromen,
  uitzien naar wat toekomst biedt,
  zullen wij ons laten leiden
  door dit Kind, dit licht, dit lied.

  Sytze de Vries (Uit: Open deur, december 2004)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  In verband met het te grote besmettingsgevaar heeft de kerkenraad besloten tot nader order (in ieder geval tot en met december) geen kerkdiensten te gaan houden. Er moeten te veel maatregelen worden getroffen om het kerkgebouw zo veilig mogelijk te houden. Daarbij moeten we ook rekening houden met onze leden waarvan een groot deel voor wat betreft de leeftijd in een risicogroep zit.
  Het is helaas even niet anders en laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer uit deze situatie kunnen komen en elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook onze pastor ds.Rienstra zal in de komende periode geen bezoeken afleggen, maar zal wel telefonisch contact houden met de meeste gemeenteleden en u kunt hem altijd bellen. Zijn telefoonnummer is 0596-769055

  Ontwikkelingen samenvoeging
  Het samenvoegen van de drie Lutherse gemeenten in Oost Groningen nadert zijn voltooiing. De kerkenraden hadden reeds na overleg met de gemeenteleden besloten om samen te gaan. Probleem was nog het afstoten van de gebouwen. Inmiddels zijn de kerkgebouwen in Stadskanaal en Wildervank overgegaan naar een ander eigenaar en zo ook De Wartburg in Nieuwe Pekela.

  Op 28 november aanstaande (als alle coronamaatregelen het toelaat) zal de samenvoeging van de gemeenten plaatsvinden en daar aan voorafgaand de overdracht van begraafplaats en kerkgebouw in Pekela naar de Stichting Lutherse Erfgoed Pekela voltrokken worden.

  Dat laatste heeft nog wat voeten in de aarde gekost. De stichting moet voldoende toekomstmogelijkheden hebben om te voldoen aan de eis van het CCBB van de Protestantse kerk om tot overdracht over te gaan. Inmiddels verloopt de fondswerving en subsidieregelingen dusdanig goed dat we positieve beoordeling van het CCBB hebben ontvangen. We wilden die hele overgang graag in een feestelijke dienst doen plaatsvinden, echter de coronamaatregelen houdt dat tegen.

  Om toch een beetje in de sfeer te blijven gaan we wel tekenen in de kerk in Pekela en daar zullen dan alleen degene aanwezig zijn die moeten tekenen voor de overdracht (4 personen) en voor de samenvoeging (11 personen). Dat onder toezicht van notaris Bergman van notariskantoor Dijkstra Jansen Bergsma uit Stadskanaal.

  De nieuwe kerkenraad zal bestaan uit de huidige kerkenraadsleden van alle 3 de gemeenten met uitzondering van Ivette Langeveld. Zij zal in de loop van het volgend jaar gaan verhuizen naar Bali waar ze gaat werken voor het Garuda huis.
  Voorzitter en secretaris van de nieuwe gemeente zijn respectievelijk Hemmo Poppen en Ed Donga.
  Voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters zijn respectievelijk Heijo Westers en Fred Bos. En voorzitter en secretaris van de diaconie zijn respectievelijk Geertje Kamst en Dieneke de Beer.

  Verbouw Kerkgebouw Pekela
  Het kerkgebouw in Pekela zal dusdanig worden aangepast dat de voorzieningen op een peil zijn om de kerk zelfstandig te kunnen gebruiken. Dat betekent dat er bij de ingang van de kerk onder het orgelbalkon een ruimte wordt gecreŽerd die kan worden afgesloten van de rest van de kerkzaal. In die ruimte zal een toiletruimte komen met een kleine consistorie. Daarnaast zal er in de ruimte een pantry komen waar koffie of thee kan worden gemaakt en geschonken. Ook is er een meerjarenonderhoudsbegroting gemaakt voor het onderhoud. Voor beide zaken is subsidie aangevraagd en fondswerving opgestart. We hopen begin volgend jaar met de interne verbouwing te kunnen starten.

  Ontwikkelingen kerkgebouw Winschoten
  Dan blijft nog het kerkgebouw in Winschoten.
  Zoals u heeft kunnen lezen was het Cultuur Historisch Centrum Oldambt (CHC) kandidaat voor overname van het kerkgebouw in Winschoten. Helaas heeft het CHC nog niet kunnen besluiten tot overname.
  In de tussentijd heeft er zich een andere kandidaat gemeld voor overname. Zijn bedoeling is om de kerk onder te brengen in een door hem op te richten stichting van waaruit de exploitatie plaats zal vinden. Hij wil de kerk gebruiken voor koorrepetities, concerten, lezingen en exposities. Daarnaast kunnen we als Lutherse gemeente gebruik blijven maken van de kerk voor het houden van kerkdiensten. Uiteraard zal ook het orgel in goede handen zijn bij hem.
  Op dit moment wordt er gewerkt aan de oprichting van de stichting en het uitwerken van een meerjarenplan. Dat is de vraag van het CCBB van de Protestantse kerk die uiteindelijke de gemeente toestemming zal moeten geven om de kerk over te dragen.
  Dat proces is in een redelijk gevorderd stadium. Of dat allemaal voor de samenvoeging nog tot stand gebracht kan worden is niet zeker. Dat betekent dat we bij de samenvoeging als gemeente toch nog een kerkgebouw meenemen.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Naast de bemensing van de colleges, zijn er natuurlijk ook nog andere zaken die geregeld moeten worden.

  - De financiŽn zullen boekhoudkundig worden beheerd door Geertje Kamst.
  Voorlopig kunt u nog de huidige (oude) bankrekeningnummers gebruiken, pas na de definitieve samenvoeging zullen er nieuwe bankrekeningen komen.

  - De ledenadministratie zal gedaan worden door Hemmo Poppen. Hij zal het hele LRP (= ledenadministratie van de PKN) beheren.

  - Het rooster voor de voorgangers en organisten wordt geregeld door Geertje Kamst, Bonny Hitze en Harry Rijnbergen.

  - We hebben inmiddels een nieuwe website: www.luthersoostgroningen.nl De essentiŽle informatie staat er al op, maar de komende tijd zal er nog veel meer toegevoegd worden. Als u wat mist of toe te voegen hebt, stuur een mail.

  - Het algemene mailadres blijft voorlopig: elgoostgroningen@gmail.com

  - Door de hele toestanden rondom de Coronacrisis, kunnen we nog steeds niet samen fysiek vergaderen en dus gaat alles live via het internet. Soms heeft iemand geen beeld, of geen geluid of valt de verbinding af en toe weg, maar over het algemeen gaat het prima. De laatste tijd, ook ivm de samenvoeging, vergaderen we elke twee week. Normaal is dat 1x maand.
  Daarnaast heeft de kerkenraad een Whatsapp groep om elkaar heel snel van een aantal zaken op de hoogte te stellen. U ziet, uw kerkenraad gaat met zijn tijd mee!

  - We missen natuurlijk onze diensten, we missen elkaar. Vooral zullen we gemeentekerst en kerstfeest missen. Daarvoor hebben we naast veel gedichten, een eenvoudig kort kerstverhaal in deze "BijEen" gezet.

  - Denkt u om de kerststallen-tentoonstelling?

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.  Van de kerkrentmeesters:

  Wij hebben de laatste maanden geen kerkdiensten meer en we missen dus ook de kollekte inkomsten.
  U kunt natuurlijk altijd iets overmaken naar een van onze rekeningen.
  Dit geldt zeker ook voor de diaconie, want de diaconale doelen zijn erg belangrijk.
  Ook dit kerkblad "BijEen" kost geld om te laten drukken en te versturen en u mag uw bijdrage hiervoor ook overmaken.
  De rekeningnummers kunt u vinden op de laatste bladzijden van dit blad. Het maakt niet uit op welke gemeente u stort.


  Van de redactie:

  BijEen heeft normaal gesproken een tijdspanne van twee hele maanden.
  We proberen zoveel mogelijk dit in te passen bij het kerkelijk jaar.
  In deze Bijeen hebben we: Eeuwigheidszondag, Advent, Kerst, Oud-en Nieuw, Epifanie en de eerste twee zondagen van de paaskring in 1 blad. Een beetje teveel verschillende aandachtspunten, maar het kan niet anders: eeuwigheidszondag moet er als eerste in om de eventuele laatste gegevens mee te kunnen nemen en dan komen de andere dagen hierachteraan. Pasen is vroeg in 2021: de paaskring begint al in januari!

  Deze BijEen heeft al op het voorblad staan: Evangelisch-Lutherse gemeente Oost-Groningen. Dat is een beetje voorbarig, want als het goed gaat (ivm Corona) wordt de akte pas op 28 november getekend. In eerste instantie was dit 14 november, dan zou het voorblad dus wel goed zijn. Maar we denken dat u daar geen probleem mee heeftÖof wel soms? In dit blad nog de mededelingen van de drie aparte gemeentes. Dat wordt in de volgende uitgave dus ook anders.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei:  
   
  ..

  ..


  .
  ..

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de brandpunten.  
   

  Uit Pekela/Winschoten:

  Verjaardagen 70+
  14 december 95 jaar mevr. N.Wageman
  21 december 79 jaar mevr. D.Zaadhof-Weites
  23 december 78 jaar dhr. G.H.Nieman
  5 januari 85 jaar mevr. E.Buze-Voss
  24 januari 87 jaar mevr. M.L.Julius-Oosting
  7 februari 81 jaar dhr. T.van der Molen

  We wensen allen een mooie verjaardag en met Gods zegen nog vele jaren toe.

  Hemmo Poppen


  Uit Stadskanaal:

  Opbrengst extra collecten: Alg. doeleinden Ä 16.80, SLOA Ä 37.50, Garuda house Ä 62.50

  Verjaardag 70 jaar en ouder
  31 dec. 93 jaar mw. M. Roossien-Boer
  07 jan. 70 jaar dhr. C. van Oosten
  08 jan. 78 jaar dhr. R. Graventein

  Wij feliciteren u van harte en wensen u Gods onmisbare zegen toen een fijne dag met uw familie en vrienden.

  GK


  Uit Wildervank/Veendam:

  Verjaardagen 70+
  19 november 89 jaar dhr. de Vries
  22 november 78 jaar dhr. Bitter
  26 november 70 jaar mevr. Kuiper
  9 december 81 jaar mevr. Bos-Sterenborg
  18 januari 83 jaar mevr. Venema-Viswat
  23 januari 82 jaar dhr. Bos

  Van de kerkenraad
  Zoals het nu lijkt vormen wij in november een Lutherse gemeente Oost Groningen. De samenwerking krijgt dan zijn definitieve vorm en we verwachten dat alles in de toekomst goed mag verlopen. In het nieuwe jaar zien we elkaar hopenlijk weer terug.
  Namens de kerkenraad wens ik iedereen: Fijne Kerstdagen en een Gezegend 2021

  Fred.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  Vorig jaar hebben we voor het eerst een gedachtenisavond gehouden. Wij kregen zoveel positieve reacties, dat we vorig jaar na afloop onmiddellijk besloten, om het dit jaar ook weer te organiseren in en om de Lutherse Kerk.
  Het zal door Corona echter wel op een andere manier moeten. De datum staat vast: 21 nov. a.s.

  Dit jaar willen we een ieder die daar behoefte aan heeft tussen 13.00 uur en 16.00 uur in de gelegenheid stellen om zijn of haar dierbaren te gedenken. We zullen dan helaas wat minder opvallend lichtjes kunnen laten branden buiten in het hof en op de begraafplaats.
  In de kerk zullen we wel volop kaarsjes laten branden. Een ieder kan daar voor zijn dierbaren een kaarsje aansteken. Ook kan men spontane gedachten noteren in het gedachtenisboek dat daar ligt. Uiteraard moet een ieder de Covid maatregelen in acht nemen.
  In het hof zijn grafkaarsen en zelfgemaakte mondkapjes te koop.
  Onze mondkapjes acties blijft doorgaan , want het is een groot succes. We hebben al meer dan 100 verkocht!

  Op de begraafplaats, zal op een centrale plek ruimte gecreŽerd worden, waar een kaarsje aan kan worden gestoken voor mensen die ons dit jaar ontvallen zijn en die niet tot onze familie of kennissenkring behoren. We houden het gedachtenis moment bewust in de middaguren, omdat we dan beter zicht houden op de hoeveelheid mensen die zich op de begraafplaats bevinden of er naar toe willen. Bij een te groot aantal kunnen we een stopmoment inlassen. Ook kunnen bezoekers zelf overdag veel beter inschatten, hoe ze de anderhalve meter afstand kunnen houden op de begraafplaats. Elk vol uur zal er geluid worden, evenals om 16.00 uur om het eind van de gedachtenismiddag aan te kondigen. Families die dit jaar dierbaren hebben verloren die op onze begraafplaats zijn begraven, zullen persoonlijk worden benaderd.


  In de adventstijd willen we elke zaterdagmiddag (voor de adventszondagen) een tentoonstelling van kerststallen inrichten. Kom en verwondert u hier mensen, dat 3 Lutheranen dezelfde verzamelhobby blijken te hebben.
  De toegang is gratis, vrije giften na de bezichtiging zijn zeer welkom.

  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga