Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons gezamenlijk kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 9 februari 2021.         Home  
 
Uit het kerkblad van februari & maart 2021.
 • Tijd van beproeving.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de brandpunten.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    Tijd van beproeving.  
   

  "Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef."(Ex. 15, 25b)

  Het is dit jaar vroeg Pasen, het feest van het nieuwe leven dat zich aftekent in de opstanding van Christus. Het valt op 4 april en de Veertigdagentijd, waarin we ernaar toeleven, begint daardoor al op 17 februari (Aswoensdag). Een datum waarop bij strenge vorst ook zomaar de Elfstedentocht zou kunnen worden gehouden. Maar al zou de natuur meewerken, vanwege de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus de baas te worden kan dat toch niet doorgaan. Al sinds maart vorig jaar waart dit virus bij ons in Nederland rond en het laat zich in de tweede golf maar moeilijk bedwingen. En nu is er ook nog een variant uit Engeland bijgekomen die veel besmettelijker blijkt te zijn.
  We zitten al weken in een lockdown, die ook nog eens is aangescherpt vanwege de nieuwe variant om zo een derde golf de pas af te snijden. Ons wereldje is al geruime tijd erg klein, we zitten allemaal grotendeels thuis en zien bijna geen mens. De extreme maatregelen zijn een ware beproeving, maar het is zaak om ons eraan te houden. Ze zijn genomen om erger te voorkomen en perspectief te bieden. Intussen is er een begin gemaakt met vaccinatie en ook dat biedt hoop dat het in de loop van het jaar langzaam aan weer een beetje als vanouds wordt. Dat we onze vrijheid terugkrijgen om te gaan en staan waar we willen, daar zien we allemaal naar uit. Maar we moeten ons nog even schrap zetten, zoals onze premier het uitdrukte.

  Nu zijn de veertig dagen voorafgaande aan Pasen ook al een tijd van beperkingen en beproevingen. Deze periode wordt ook wel vastentijd genoemd, men onthoudt zich in zekere mate van eten en drinken. In onze tijd onthoudt men zich bijvoorbeeld van snoep en alcoholische dranken, kijkt minder tv en dat soort dingen. Dat is het eigenlijke vasten, en dat wordt niet meer zoveel gepraktiseerd. Grappig genoeg eerder door protestanten dan door katholieken, die vroeger eigenlijk de enigen waren die dat deden. In deze tijd wordt van ons ook gevraagd om wat van onze rijkdom af te staan aan de degenen die niet rond kunnen komen. Dat is de solidariteit met de armen. Ten slotte is de vastentijd bedoeld om meer tijd voor God te nemen, voor stilte en gebed. Het gaat erom dat we ons bezinnen op wie wij in essentie zijn, kwetsbare en sterfelijke mensen die leven bij de gratie van God.
  Het coronavirus, dat ons ziek kan maken en als we pech hebben ook aan kunnen overlijden, is uiteindelijk verantwoordelijk voor de huidige lockdown die ons door de overheid wordt opgelegd. Met alle maatregelen die worden getroffen zullen we heus weer uit de coronacrisis komen. Maar we komen er pas echt uit als we ook iets hebben geleerd van de beperkingen en beproevingen. Je kunt zeggen dat het virus ons is overkomen, maar dat is niet de hele waarheid. We hebben ook een aandeel in de wereldwijde verspreiding ervan, door het internationale personen- en handelsverkeer. Het legt de angel van onze ongebreidelde consumptiemaatschappij bloot, waardoor we ook nog eens met een klimaatcrisis hebben te maken.

  De coronacrisis laat tegelijk zien dat we aan ons economisch bestel niet zo gemakkelijk iets kunnen veranderen. De ondernemers die economisch worden getroffen moeten door de overheid worden ondersteund. Intussen draaien de pakketbezorgers overuren om al onze onlinebestellingen te verwerken en wordt er langs die route nog wat verdiend. Misschien is de grote welvaart die ons in een houdgreep heeft, wel de lockdown waarvan we nu moeten worden verlost. Maar willen we daarvan wel bevrijd worden? We zijn als de dood voor economische teruggang. We zijn net als het volk Israël dat vreesde van honger en dorst te zullen omkomen, nadat God het uit het land van de slavernij deed wegtrekken en in de woestijn had geleid. Is dat een wonder, we willen toch leven?
  Om werkelijk uit de crises van ons leven te komen hebben we Gods hulp nodig. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om met de beproevingen en beperkingen van het leven om te leren gaan. Om te ervaren dat juist in de woestijn van het leven, wanneer de zekerheden wegvallen, we dichter bij onszelf komen en ontdekken wat we werkelijk nodig hebben. Wanneer we het land van onze verworvenheden achter ons hebben gelaten, dan zullen we merken dat God met ons meegaat naar het land van onze diepste dromen. God bevrijdt ons uit het land van de dood en brengt ons in het land waar hij in zijn eeuwige liefde ons omarmt. Als we daarop gaan vertrouwen wordt het door alle beproevingen en beperkingen heen vanzelf Pasen.

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  ..


  De Heer die op een ezel rijdt.

  De Heer die op een ezel rijdt
  leert ons van de gehoorzaamheid.
  Het is het nederig begin,
  een veulen en een ezelin.

  Want wat Zacharja profeteert
  is ook aan Abrahem geleerd:
  geef God uw zoon Jitschak toch weer,
  want weet het: alles neemt een keer.

  En met een hart vol zorg en bang
  ging Abraham zijn zware gang:
  de vader, zoon, het mes zo koud;
  de ezel ging en droeg het hout.

  Ook Mozes is door God geleid
  op wegen der gehoorzaamheid.
  Ik ben mijn volk aandachtig nu
  en als zijn redder zend Ik u.

  De ezel is met hem gegaan
  uit 't schone land van Midian,
  en torste alls wat hij had
  over dat veertigjarig pad.

  Toen Jezus naar de stad toe kwam,
  toen was het als met Biliam.
  Toen was de ezel weer in 't spel
  veelzeggend stomme metgezel.

  De heer die op een ezel rijdt
  leert ons van de gehoorzaamheid.
  Het is het nederig begin:
  een veulen en een ezelin.

  Marijke Bleij-Pel
  (Uit: Wonno Bleij, Ook in het vuur is Hij nabij.)


  Uit het Liedboek:

  Fluister het mij in, heilige Geest:
  ik zal het goede denken.
  Spoor me aan, heilige Geest:
  ik zal het goede doen.
  Verlok me, heilige Geest:
  ik zal het goede zoeken.
  Geef me kracht, heilige Geest:
  ik zal het goede vasthouden.
  Bescherm met heilige Geest:
  ik zal het goede nooit verliezen.

  (Liedboek pag. 1158)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  Op 28 november was het dan zover. De Lutherse gemeenten in de regio (Pekela/Winschoten, Stadskanaal en Wildervank/Veendam) zijn middels een notariele akte samengevoegd tot de Evangelisch-Lutherse gemeente Oost Groningen.
  We hadden dat graag in een kerkdienst met u als gemeenteleden als getuige van het heugelijke feit, maar door de coronamaatregelen heeft ons dat tegengehouden.
  Wel hebben we in de kerk in Nieuwe Pekela de handtekeningen gezet onder toeziend oog van notaris Bergman van Notariskantoor Dijkstra Jansen Bergman in Stadskanaal. Ook is daar de akte getekend voor de overdracht van begraafplaats, hof en kerkgebouw in Nieuwe Pekela naar de stichting Luthers Erfgoed Pekela.
  Dat we als gemeente en stichting nauw bij elkaar betrokken blijven is logisch, want we gaan het kerkgebouw in Pekela blijven gebruiken. Daarvoor zullen met de stichting een overeenkomst sluiten. Dat we daar op dit moment nog geen gebruik van maken heeft natuurlijk te maken met de corona maatregelen. Daardoor hebben we besloten om voorlopig geen kerkdiensten te houden zolang er geen verbetering komt in de situatie.
  Vervelend vinden we als kerkenraad. We kunnen weliswaar via de televisie en internet diverse kerkelijke bijeenkomsten volgen, maar het persoonlijk contact ontbreekt.
  We prakiseren ons ook suf hoe we op één of andere manier toch een vorm van contact kunnen onderhouden.
  Als u ideeën daarover heeft horen we dat graag

  Met de samenvoeging van de gemeenten zijn er ook een nieuwe kerkenraad en colleges gevormd. Deze zijn allemaal omschreven in de akte van samengaan.
  De bestuursfunkties zijn als volgt:
  Kerkenraad:
  Hemmo Poppen, preses (voorzitter); Ed Donga, scriba (secretaris).
  College kerkrentmeesters:
  Heijo Westers, voorzitter; Fred Bos, secretaris.
  College van Diakenen:
  Geertje Kamst, voorzitter; Dieneke de Beer, secretaris.

  Overige kerkenraadsleden: Harry Rijnbergen, Tineke Hesseling en Bonny Hitze.
  De indeling naar ouderlingen en diakenen en ook de volledige bemensing van de colleges zullen binnenkort nog worden vastgesteld.

  Het is wel bijzonder, want hoewel we nu een grote, voor onze gemeente, kerkenraad hebben, hebben we elkaar nog geen minuut samen ontmoet na 28 november. We vergaderen digitaal. Dat betekent dat ieder van ons thuis achter de computer zit en met elkaar overlegt. We kunnen elkaar zien en horen, soms met wat struikelblokken, maar we vergaderen en kunnen besluiten nemen. Maar ook hier geldt dat het rustig is. Voor u als gemeentelid verandert er niet zoveel behalve dat u nu lid bent van de Evangelisch Lutherse gemeente Oost Groningen en niet meer van de voorgaande gemeenten, want die bestaan in principe niet meer.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Dat samengaan van 3 gemeenten gaat niet zo maar 123. Er moet veel geregeld worden. Hemmo heeft daar al het een en ander over geschreven.
  De volgende stappen waren het inschrijven bij de PKN voor een gemeentenummer en bij de Kamer van Koophandel voor een KvK nummer (is tegenwoordig verplicht) en een RSIN nummer ivm de belastingen. (U kunt uw bijdragen aan de gemeente opgeven als aftrekpost op uw belastingopgave, maar daarvoor moet de gemeente een RSIN nummer hebben. Dit heet ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) Niet alleen de gemeente, maar ook de diaconie is een rechtspersoon en ook daar is dit noodzakelijk voor.

  Voor ELG-Oostgroningen is het
  KvK nummer: 81612869 en RSIN: 862157006.
  Voor de diaconie van ELG-Oostgroningen is
  KvK nummer: 81613016 en RSIN: 862157080.
  Het gemeentenummer binnen de PKN is: 4051.0

  Binnen de PKN moet de ledenadministratie (= LRP) aangepast worden: de drie afzonderlijke bestanden moeten nu 1 worden.
  Ook de financiële afwikkeling (begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie in FRIS) moeten nieuw gemaakt worden (we hebben dit nu van elke gemeente nog separaat)

  Verder kunnen we, nu we ingeschreven staan bij de KvK, nieuwe bankrekeningen aanvragen of de oude laten aanpassen. Daarover berichten we u later.
  Voorlopig kunt u uw bijdragen gewoon op de door u nog gebruikte rekeningen storten. Alles wordt later toch bijelkaar gevoegd.
  We missen nu natuurlijk wel de kollektes. Misschien een idee om eens een bijdrage hiervoor te doen (denk ook om de diaconie !)

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.  Van de kerkrentmeesters:

  Wij hebben de laatste maanden geen kerkdiensten meer en we missen dus ook de kollekte inkomsten.
  U kunt natuurlijk altijd iets overmaken naar een van onze rekeningen.
  Dit geldt zeker ook voor de diaconie, want de diaconale doelen zijn erg belangrijk.
  Ook dit kerkblad "BijEen" kost geld om te laten drukken en te versturen en u mag uw bijdrage hiervoor ook overmaken.
  De rekeningnummers kunt u vinden op de laatste bladzijden van dit blad. Het maakt niet uit op welke gemeente u stort.


  Van de redactie:

  Deze uitgave begint bij zondag Septuagesima en eindigt bij Palmarum (Palmpasen). Bijna de hele Paascyclus. In de BijEen daarna, beginnen we met de Stille week en Pasen. Omdat we voorlopig geen diensten hebben, zijn bij elke zondag alle liturgische onderdelen vermeld. U kunt de lezingen en liederen thuis opzoeken en nalezen ( of zingen - dat mag u gelukkig thuis nog!)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei:  
   

  Pastoraat in tijden van corona:

  We hebben al een maand of tien te maken met corona en ook al een tijd met een lockdown. Dat laatste betekent dat ik als pastor de afgelopen tijd op een enkele uitzondering na geen bezoeken heb afgelegd. Dat is erg jammer, want velen van u stellen het op prijs dat ik langs kom. In plaats daarvan heb ik, zoals al eerder tijdens de eerste coronagolf, met iedereen van wie ik een nummer heb een aantal keren telefonisch contact gehad. Ook dat wordt gewaardeerd, zoals ik heb gemerkt, en ik vind het zelf ook erg fijn dat dit dan nog kan. En het doet mij zelf ook goed, omdat ik als alleenstaande momenteel ook vrij weinig mensen zie.
  Uit onderzoek is gebleken, zo las ik in het dagblad Trouw van donderdag 21 januari, dat in het algemeen een-op-een-contacten het meest op prijs worden gesteld, niet alleen fysiek, maar ook via telefoon of videoverbinding. Dan reageer je namelijk voortdurend op elkaar. In een groep kan iemand zich juist extra eenzaam voelen omdat er toevallig even niet op je wordt gereageerd. Dat is ook de makke van vergaderen via een videoverbinding lijkt mij. Persoonlijk, en ik hoor het ook van anderen, vind ik daar niet veel aan.

  Uit de belcontacten kreeg ik de indruk dat de meeste leden van onze gemeente zich goed door de crisis heenslaan. De ervaringen zijn verschillend, de een voelt zich eenzamer dan de ander. Er is een klein aantal mensen die besmet zijn geraakt en een enkeling zelfs tot twee keer toe. Tot nog toe vielen de klachten dusdanig mee, dat op één uitzondering na ziekenhuisopname niet nodig was. Herstel verloopt voor de een ook vlotter als voor de ander. Degenen met een hoge leeftijd komen nu gelukkig snel in aanmerking voor vaccinatie. Als ik zelf, ook al bijna 70, ben ingeënt dan kan ik de boer weer op. We zien er allemaal naar uit dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Voor nu wens ik u allemaal heel veel sterkte.

  Simon Rienstra, uw pastor

  Corona perikelen:

  De corona maatregelen houden ons bezig, of eigenlijk niet, want we hebben geen kerkdiensten en hoeven daar dus ook niets voor te bereiden. Wat wel kan is online kerkdiensten verzorgen. Daarvan zijn er verschillende via de televisie of online via de computer te zien.

  Voorbeelden zijn www.lutherszuidnederland.nl of www.luthersamsterdam.nl, of www.luthersrotterdam.nl/live of www.lutherswoerden.nl of www.luthersdenhaag.nl Ook daarbij zijn de nodige beperkingen.
  Zie hierna een citaat uit corona nieuwsbrief van classis van 14 januari.
  Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.
  Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep 'zingen in de kerk' heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.
  Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep overgenomen en doet een dringend verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, en ook de bespeling van blaasinstrumenten, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, sluiten wij ons bij deze dringende oproep aan.

  Bovenstaand behoeft geen nadere uitleg, dus moeten we ons voorlopig neerleggen bij de situatie.
  Leuk detail is wel dat de uitzendingen van lutherszuidnederland opnames bevatten van onze vorige predikanten Willem Boon en Susanne Freytag met fragmenten van orgelspel en zang vanuit de lutherse kerk in Winschoten met Dennis Wubs aan het orgel. Uiteraard zijn dat beelden die voor de corona periode door Dennis zelf zijn opgenomen.


  Jaar van het vaccin:

  Classispredikant van Friesland Wim Beekman verwondert zich over het verzet tegen het coronavaccin.

  #Column
  Bron: Leeuwarder Courant en Petrus
  Ik verwonder mij over het verzet tegen het coronavaccin. 2020 was het jaar van het virus. Met angst, verdriet en zorg. Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van het vaccin zal worden. Hopelijk is deze zomer de pandemie voorbij. Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven onze krachten gewerkt misschien, onszelf machteloos stilgezet wellicht, en vooral uitgezien naar het einde van deze plaag. Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. Ik ben opgegroeid met inentingen. Mijn moeder zei dat deze tot de zegeningen van onze tijd behoorde.

  Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van mijn grootouders over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse griep rondgingen. Beelden uit verre landen van mensen die een pokkenepidemie hadden overleefd, en daar misvormingen aan hadden overgehouden.
  Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar een kind was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde inentingen nodig waren.
  Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ieder kind werden de prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde geheid voor een doorwaakte nacht, maar als ouders wist je waar je het voor deed.
  Als dominee verwonder ik mij over gelovigen die geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, ik ken de gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En ook de worsteling die het in sommige gelovige gezinnen met zich meebrengt.
  "Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet aan de mensen om daarop vooruit te lopen. Daarom dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatieprogramma."
  Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot zinkende is. "Laat mij u redden", biedt een passerende schipper zijn hulp aan. Maar de man in nood weigert. "God zal mij redden." Tot drie keer toe slaat de man hulp af, zinkt dan en verdrinkt. Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. "Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered." "Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen", zegt de lieve Heer, "drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?"

  De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is een zegening van onze tijd. Het behoedt voor onheil. Ik heb mijn medemensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel uit te leggen als ik deze zegen laat liggen.
  Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. Wel ieder een gezegend 2021 wensen.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de brandpunten.  
   

  Uit Pekela/Winschoten:

  Giften: 1 keer een gift van € 90.00 en een gift van € 120.00 waarvoor onze hartelijke dank.

  Verjaardagen van 70 plussers: 7 februari 81 jaar dhr. T. van der Molen
  25 februari 83 jaar mevr. M.Zuiderveen-Koning
  12 maart 78 jaar mevr. B.Smit-Bos
  12 maart 75 jaar dhr. D.Kruyt
  14 maart 70 jaar ds. S.Rienstra

  We wensen allen een mooie verjaardag en met Gods zegen nog vele jaren toe.

  Hemmo Poppen


  Uit Stadskanaal:

  Gift: € 35.00, hartelijk dank hiervoor.
  Geen 70+ verjaardagen in deze periode.

  GK


  Uit Wildervank/Veendam:

  Verjaardagen 70+
  28 februari 74 jaar Mevr Bezema-Dittmer.
  21 maart 79 jaar Dhr. Lazonder.

  Fred.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  Stichting Luthers Erfgoed blikt terug en kijkt vooruit.

  Ondanks de Corona crisis hebben we nog redelijk wat kunnen organiseren als Stichting.
  - In sept. Schilderijen tentoonstelling over Bonhoeffer met bijpassend keramiek van Anja Bos. Het was een zeer succesvolle tentoonstelling. 12 sept. hadden we een schilderworkshop. (Vanwege Corona met maar 6 personen.) Dit was erg leuk. De workshop werd gegeven door Tineke Donga. Halverwege sept. hebben we de tentoonstelling verplaatst naar de kerk in Winschoten.
  Onze agaven verkoop deed het daar veel beter dan in Pekela. We zijn bijna alles kwijtgeraakt.
  - Op 23 nov. hadden we een gedachtenismiddag. Door Coronamaatregelen, hoofdzakelijk buiten in het hof en op de begraafplaats. Binnen, in een onverwarmde kerk, kon men een kaars aansteken of iets opschrijven. Ook deze middag is zeer succesvol verlopen. We hadden meer belangstelling dan vorig jaar en de verkoop van onze zelfgemaakte mondkapjes verliep erg goed. (Zijn nog steeds verkrijgbaar bij A. Bos)
  Van de opbrengst hebben we een baarwagen aan kunnen schaffen. Bedankt iedereen die mondkapjes heeft gekocht!
  - Op 28 nov. werden de kerk, hof en begraafplaats overgedragen door de Ev. Luth. Gemeente Pekela/Winschoten aan de St. Luthers Erfgoed Pekela. Daarna werd, door ondertekening van allerlei paperassen, de nieuwe regio gemeente Oost Groningen een feit. Een nieuw begin voor zowel de verschillende Lutherse gemeenten als voor de Stichting.
  - De laatste activiteit in 2020 was een kerststallententoonstelling op de zaterdagmiddagen voor advent.
  De laatste op 19 dec. hebben we moeten schrappen i.v.m. verscherpte Coronamaatregelen.
  Dat was jammer. We moesten vervroegd opbreken, maar iedereen die deze tentoonstelling bezocht, vond de stalletjes heel mooi en dat waren ze ook. Bedankt Ed Donga, Dieneke de Beer en Anja Bos dat we jullie stallen ten toon mochten stellen.
  - We hebben in 2020 ook nog eens 5 mensen op de begraafplaats naar hun laatste rustplaats moeten begeleiden. Vier families hebben in de kerk een samenkomst gehad.

  Al met al een druk jaar voor de Stichtingbestuurders en hun vrijwilligers.

  * Komend jaar hopen we met de verbouwing van de kerk te kunnen beginnen. Alles is rond, tekeningen, vergunningen en de financiering. Over het verloop hiervan leest u in dit blad (en de volgende edities) nog meer.
  * In 2021 willen we ook proberen de Vrienden van St. Luth. Erfgoed een start te laten maken.
  U krijgt daarover binnenkort bericht. Verder ligt het er een beetje aan hoe vlot de verbouwing klaar is, wat we komend jaar kunnen gaan organiseren.
  * Op ons programma staan o.a. een Quilten tententoonstelling/en evt. workshop.
  * De gedachtenisdag komt so wie so weer op de zaterdag voor Eeuwigheidszondag in november.
  * In december willen we naast een kerststallententoonstelling ( misschien zijn er nog wel andere lezers van dit blad die ook kerstallen uit willen lenen) nog eindejaarsactiviteiten organiseren.
  * Misschien zit er dit jaar ook nog wel een kerstnachtdienst in, als Covid 19 dan een beetje beheersbaar is geworden.


  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.


  Verbouw kerk Pekela:

  Zoals u weet zijn er plannen voor de verbouw van de kerk in Pekela, om te voldoen aan de voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van de kerk. Deze plannen zijn ook aan u gepresenteerd in een bijeenkomst na de kerkdienst vorig jaar. Daarna is het proces ingegaan van aanvraag omgevingsvergunning en het aanvragen van de benodigde subsidies om het één en ander te kunnen financieren.
  Aangezien de kerk overgedragen is aan de stichting Lutherse Erfgoed Pekela is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbouwing. Daarbij zullen ze ondersteund worden door het architectenbureau KR8architecten, de Stichting behoud kerkelijke gebouwen (SBKG) en 2 leden van de kerkenraad (Heijo en Hemmo) die het plan in eerste instantie hebben gestart door contact te leggen met de architect en een eerste plan op tafel te leggen.
  In het hele proces van aanvraag omgevingsvergunning en subsidies zijn er een aantal wijzigingen gekomen ten opzichte van het eerste plan. Om te voldoen aan de voorschriften dienen er een integraal toilet en een apart herentoilet aanwezig te zijn. Dat paste echter niet in het ontwerp, omdat daarvoor geen ruimte genoeg is. In overleg is besloten om de huidige wc die in de berging van de kerkhof achter de aanwezig is te bestempelen als herentoilet. Deze optie was voldoende om goedkeuring te krijgen. Ook de monumentencommissie van de gemeente heeft nog inspraak gehad en heeft aangegeven de indeling van het aanzicht vanuit de kerk iets aan te passen. Daarmee heeft ook de monumentencommissie goedkeuring gegeven en kon de omgevingsvergunning worden afgegeven.
  Bijgaand een tekening van de indeling en het aanzicht vanuit de kerk.

  Waarschijnlijk zal de geplande pantry (keukenblok) nog verplaatst worden naar de zijgevel en zal de wand zodanig gemaakt worden dat deze geheel weggeklapt kan worden en de ruimte aan de kerkzaal wordt toegevoegd.
  De vloer zal ook aangepast worden. Het gedeelte onder het orgelbalkon zal vlak worden wat betekent dat de hoger gelegen zijkanten naar beneden gebracht worden op dezelfde hoogte al het gangpad.
  Als het een beetje meezit hopen we de werkzaamheden in juni af te ronden.
  Om het financieel echt in de hand te houden kijken we ook wat we als stichtingsbestuur en gemeenteleden zelf nog aan de werkzaamheden kunnen doen.


  Plattegrond. Aan de linkerkant een integraal toilet met een consistoriekamer. Er zullen 3 rijen banken worden verwijderd. De ruimte die overblijft kan worden opgevuld met stoelen, maar kan ook gebruikt worden om te exposeren. Hieronder:
  Aanzicht vanuit de kerk. De twee deuren zijn schuifdeuren. Over het linker gedeelte van de wand wordt nog nagedacht hoe dat in zijn geheel kan worden weggeklapt.


  De tekeningen zijn van KR8architecten uit Borger.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga